Gradient horny1
e-shop MACADAMIA.TRADE
MACADAMIA - Matúškovská Akadémia
Platba cez VIAMO na MACADAMIA telefónne číslo 0907 705 765

macadamia.sk

Menu_ramik
Menu_ramik

Akceptačné miesto pre poukážky:

Ticket_Multi
Ticket_Compliments
Ticket_Medica
Ticket_Academica Ticket_Energy
KLAS POINT Matúškovo
MACADAMIA KLAS POINT Matuskovo logo

Myšlienka založenia KLAS POINTu Matúškovo vznikla na spoločnom stretnutí vedenia spoločnosti KLAS a jej dlhoročných členov vo Vyhniach.
Cieľom založenia KLAS POINTu Matúškovo je zabezpečenie kontaktného a informačného miesta pre záujemcov
o produkty a plánované aktivity spoločnosti KLAS.

Spoločnosť KLAS sa už vyše 20 rokov venuje výrobe a distribúcií vysokokvalitných prírodných výživových doplnkov stravy pre človeka. Portfólio ponúkaných produktov sa neustále rozširuje na základe aktuálnych potrieb zákazníkov, pri súčasnom dodržaní prísnych kvalitatívnych noriem, ktoré si spoločnosť stanovila ako štandard. Informácie z prieskumu spokojnosti zákazníkov sú cenným zdrojom pre budúce plánovanie aktivít spoločnosti KLAS.
Získať si pozitívne povedomie u spokojných zákazníkov formou kvality a účinnosti ponúkaných produktov je pre KLAS výzvou. Cieľ je samozrejme pružne reagovať hlavne na potreby zákazníkov a hnacou silou je pozitívna spätná väzba
zo strany spokojných zákazníkov.

Častokrát sa nám stáva, že ľudia nevedia o existencii spoločnosti KLAS a nemajú ani informácie o ich produktoch, ktoré mnohokrát dokážu vyriešiť ich viaceré zdravotné problémy, bez extrémnych aktivít. Niekedy pomôže zmena postoja k vlastnému zdraviu. Po získaní informácií a odskúšaní jednotlivých produktov sa radi vracajú, pretože získali pozitívnu skúsenosť.

Samotné motto a princípy na ktorých je založená a fungujúca spoločnosť KLAS, boli silným impulzom pre uskutočnenie želaného zámeru spoločnosti na vytvorenie prvého KLAS POINTu v Matúškove, na Slovensku.
Na základe nadšenia a životaschopnosti KLAS POINTu v Matúškove sa začali vytvárať ďalšie kontaktné strediska aj
v Českej republike.

Úzka spolupráca so spoločnosťou KLAS a KLAS POINTu Matúškovo priniesla nové aktivity, ktoré umožňujú novým záujemcom získať vedomosť o produktoch spoločnosti KLAS a následne sa zapojiť pri samostatnom napĺňaní základného motta spoločnosti:

MÁM ZÁUJEM O PORADENSTVO - KLAS POINT MATÚŠKOVO
banner podla uzivatelov s okrajom
nadacia logo stvorec
klas point matuskovo logo mini

KLAS POINT v Matúškove nadviazal spoluprácu s Nadáciou Detského Kardiocentra

Pri poslednom stretnutí vedenia spoločnosti KLAS v priestoroch KLAS POINTu v Matúškove sa prerokovala myšlienka
ohľadom podpory a spolupráce spoločnosti KLAS a Nadácie detského kardiocentra. Myšlienka podpory bola pozitívne prijatá na obidvoch stranách. Nadácia Detského kardiocentra je nezisková organizáciaregistrovaná na MV SR so sídlom
v Detskom kardiocentre, v budove Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Ich cieľom je podporovať všetky aktivity, vedúce k zlepšeniu komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami, ktoré sú liečené v Detskom kardiocentre. Detské kardiocentrum je jediné špecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku, ktoré poskytuje starostlivosť o deti s vrodenými a získanými srdcovými chybami. S vrodenou srdcovou chybou sa ročne
na Slovensku narodí približne 400 detí. Asi 80% z nich musí podstúpiť chirurgický zákrok v priebehu niekoľkých dní až hodín.

Hlavná forma podpory zo strany KLAS je pomoc rodičom, ktorí sprevádzajú svoje deti počas ich pobytu na oddelení Detského kardiocentra, aby mohli byť silnou oporou pre svoje deti. Vybrali sa výživové prípravky z nášho portfólia produktov – a to Klíčkový olej s vitamínmi A,C,E a Quatro Klas. Touto aktivitou sa firma KLAS pripojila k spoločnostiam, ktoré dlhodobo podporujú Nadáciu detského kardiocentra a tak zvýšila kvalitu poskytovanej starostlivosti.

Spolupraca

Podporujeme dobrú vec...
Naša spolupráca s Kardiocentrom v Bratislave sa stretla s pozitívnymi reakciami. Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú je našou prioritou a sme veľmi radi za vrelé prijatie produktov KLASu.

Hospitalizácia v nemocničnom zariadení nie je vo všeobecnosti príjemnou záležitosťou – osobitne u detičiek môže pobyt
v nemocnici predstavovať negatívny zážitok. Jedným zo spôsobov, ako uľahčiť alebo aspoň zmierniť ich ťažké chvíle je určite prítomnosť a predovšetkým psychická podpora rodičov.
Pre väčšinu z nich je však takéto obdobie značne stresujúce, plné obáv. A práve v takýchto situáciách sa KLAS rozhodol pomáhať, od augusta 2014 nadviazal spoluprácu s Nadáciou Detského kardiocentra v Bratislave, na základe ktorej poskytuje sprevádzajúcim rodičom balíček s výživovými doplnkami.
Konkrétne ide o Klíčkový olej s vitamínmi A, C, E a Quatro Klas, kombinácia ktorých pozitívne vplýva na duševné zdravie
a prispieva k zvládaniu stresových a psychicky náročných období.

Nadace%20detskeho%20kardiocentra

Spolupráca KLAS POINTu v Matúškove so Spojenou školou v Šali
 
V septembri 2014 KLAS POINT v Matúškove nadviazal spoluprácu so Spojenou školou v Šali s organizačnou zložkou Obchodná akadémia.
V rámci predmetu cvičná firma – praktikum si žiaci strednej školy zakladajú cvičnú firmu a počas roka simulujú všetky podnikové činnosti na jednotlivých oddeleniach firmy. Cvičné firmy medzi sebou vzájomne obchodujú, zúčastňujú sa na medzinárodných veľtrhoch a na obchodno-kontraktačných dňoch.

Skupina študentov si ako predmet svojho fiktívneho podnikania vybrala oblasť zdravého životného štýlu. Spoločnosť KLAS sa ich rozhodla podporovať vo svojich fiktívnych firemných aktivitách v zmysle firemného motta – Meníme vzťah ľudí k vlastnému zdraviu. Je veľmi dôležité podporiť dospievajúcu mládež v tejto oblasti, pretože až po uvedomení si vlastného postoja k vlastnému zdraviu môže v tejto oblasti ponúknuť cenné rady aj ostatným.
 
 

Prepojenie teórie s praxou pri výučbe predmetu Cvičná firma praktikum.

Dňa 27. 1. 2015 sa žiaci s voliteľným predmetom Cvičná firma praktikum zúčastnili workshopu v priestoroch školy v spolupráci so spoločnosťou KLAS. Aktivity na podporu, motiváciu a zvýšenie záujmu žiakov pri osvojovaní si ekonomických javov a procesov priamo v reálnych podmienkach praxe pripravili pre žiakov Ing. Zuzana Ščevíková
a Ing. Milan Repák.
V priebehu stretnutia sa diskutovalo ohľadne nasledovných tém:
·     Úspešné podnikanie
·     Vedenie firmy
·     Vybudovanie dobrého mena firmy
·     Obchod a zákaznícka orientácia
·     Ako si získať a udržať zákazníka
·     Predajné zručnosti
·     Marketingová komunikácia
·     Vytvorenie priestoru na zdieľanie skúseností a výmenu informácií
Spoločné stretnutie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom u žiakov a inšpirovalo ich k ďalšej tvorivej práci, ktorú úspešne aplikovali už pri prvých prezentáciách svojej cvičnej firmy.
 
 

6. Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 4. 2. 2015

Prvá prezentácia cvičnej firmy Fit&Coffee, s.r.o. bola na kontraktačnom dni v Šali, kde sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. O výborných výsledkoch svedčí aj množstvo cien a umiestnení: Cena primátora mesta Šaľa, Cena VÚC Nitra, 3. miesto za originálne logo, 2. miesto za jedinečný katalóg a 1. miesto za najlepšiu elektronickú prezentáciu.
 
 

7. Veletrh fiktivních firem v Sokolove 26. 2. 2015

Ďalšou výbornou možnosťou bola prezentácia na medzinárodnom veľtrhu v Sokolove za aktívnej účasti vedenia spoločnosti KLAS. Už príprava stánku, forma prezentácie, komunikácia so „zákazníkom“ navodzovala dojem profesionality a reálneho záujmu sa prezentovať čo najlepšie. V silnom konkurenčnom boji takmer tridsiatich cvičných firiem za podarilo znova úspešne reprezentovať a prevziať si cenu za 2. miesto za najlepší stánok a 3. miesto za najlepšiu elektronickú prezentáciu.

Jednoznačným efektom týchto zaujímavých a inšpiratívnych podujatí bolo okrem ocenení aj reálne prepojenie teoretických vedomostí s praxou a ich úspešná aplikácia do konkrétnych „pracovných“ aktivít mladých ľudí. Čo je možné hodnotiť veľmi kladne v súčasnej dobe nezáujmu a pasivity v kruhu dospievajúcej mládeže. Získanie mnohých marketingových zručností využiteľných pri ďalšom štúdiu alebo pri získaní si svojho prvého zamestnania je určite veľká devíza tejto spolupráce. Takisto v neposlednom rade je veľmi dôležité presvedčiť dospievajúcu mládež, že aj ich terajší postoj k vlastnému zdraviu môže ovplyvniť hodnotu ich celého života.

Ďalšia prezentácia cvičnej firmy Fit & Coffee, s.r.o. sa uskutoční koncom marca v Žiari nad Hronom, tak nám držte palce a určite Vás budeme informovať aj o tejto akcii.

KLAS POINT centrala
gradient novy dolny 1